Bibeln – Israel – Israels Vänner

Alltsedan Israels Vänners tillkomst 1923 har det funnits en självklar koppling mellan rubrikens tre storheter. Visserligen fanns inte det moderna Israel vid den tiden men namnet Israels Vänner blev något av ett profetiskt tecken i tiden. Israels Vänner 100 år kommer att celebreras under 2023 och vi får återkomma med intressanta historiska återblickar och profetiska framåtblickar.

Israels Vänner är en ideell organisation, inte en kristen församling eller samfund. Därför finns inga krav på deklaration av någon religiös tro, politisk uppfattning m.m. för att välkomnas som medlem. Själva namnet, Israels Vänner, utgör nog i sig själv både en programförklaring och ett självsanerande hinder för att någon med felaktiga motiv skulle söka medlemskap. Alla som vill är välkomna som medlemmar!

Däremot är det ett välkänt faktum att Israels Vänner har sin grund och ursprung i en varmt bibeltroende kristenhet och de som startade Israels Vänner var pastorer och andra företrädare för flera frikyrkoförsamlingar i Malmö. Den teologiska identiteten var och är fortfarande glasklar inom Israels Vänner. Vi ser Bibeln som Guds absolut sanna, fullkomliga och ofelbara Ord och ett bergfast fundament för vår tro. Det sätter givetvis sin prägel på hela vår verksamhet. På Bibelns grund kan vi konstatera och deklarera att Israel är Guds land för tid och evighet och givet till det judiska folket.

Under gångna årtionden har det funnits en stor samstämmighet i synen på Bibeln, särskilt inom frikyrkorörelsen i vårt land. Inom den akademiska teologins värld har det dock under lång tid blivit ett allt större inflytande av den bibelkritiska liberalteologin. Detta kan man läsa mer om i Anders Gerdmars utmärkta bok ”Det står skrivet”. Under senare år har liberalteologiska tankeströmningar och lärosatser fått allt större utrymme bland frikyrkosamfunden och speciellt i de läroanstalter där blivande frikyrkopastorer får sin teologiska skolning. Detta har skett tämligen diskret och okänt för de flesta och det har i sin tur succesivt orsakat en ny inriktning för hur man tror och förkunnar i många församlingar.

Bibeln – Guds ofelbara ord
Att så tvivel på att Bibeln är Guds ofelbara ord och i stället betrakta den som i hög grad tillskapad av ofullkomliga människor är en katastrofal utveckling som leder till avfall och ”skeppsbrott i tron”. Människor tar sig själva rätten att uppifrån en inbillad hög kunskapsposition med milt överseende, på gränsen till förakt, blicka ned på texter som antas vara präglade av antikens dunkla och vidskepliga värld. Bibelns innehåll och eget vittnesbörd säger något helt annat.

Denna falska teologi rycker undan grunden för mycket som vi uppfattat som sant och heligt. Man kan då välja att tolka och förstå Bibeln efter eget gottfinnande och därmed öppna upp för tankar och vägar som leder vilse. Det tar sig uttryck genom förändringar i synen på äktenskap och moral och även på det som går under beteckningen eskatologi – Bibelns profetior om vad som skall ske i framtiden och in i evighetens värld.

I en artikel i Dagen 30/9 framhöll företrädare för teologiska lärosäten att mycket av vad Bibeln säger om tusenårsriket och andra eskatologiska texter kan tolkas symboliskt, vilket kan leda till den bisarra slutsatsen att vi just nu lever i tusenårsriket?!

Stå upp för klassisk bibelsyn
Med anledning därav har Israels Vänners styrelse beslutat att i det senaste numret (5/2022) av Israels Vän fokusera på frågan om bibelsyn och tolkning av de profetiska texterna. På sidorna 6-7 finns artiklar om bibelsynen av Dan Johansson och Henry Nordin. På sidan 17 presenteras Israels Vänners teologiska grundsyn och på sidorna 26-27 recenserar Magnus Jonegård en nyutgiven bok, som också berör Bibelns profetior. Utöver det hänvisar vi till god undervisning och litteratur som tidigare präglats och utgivits av John Ongman, Lewi Pethrus, Folke Thorell m.fl. Inom Israels Vänner har vi Dan Johansson som i flera av sina böcker tar upp eskatologiska frågor. På Israels Vänners hemsida under rubriken ”Fördjupa dig > Fokus på Israel” kan man ta del av teologiskt material som berör dessa aktuella ämnen.

Låt oss gemensamt fortsätta att stå upp för tron på att Bibeln är Guds eviga och ofelbara Ord och att Israel var, är och förblir Guds land och folk.

/ Israels Vänners styrelse

(”Ledaren” i vår medlemstidning Israels Vän nummer 5/2022)