Gog-kriget – i ljuset av världshändelserna

 

Stefan Sturesson undervisar i ämnet ”Gog”.

Europa upplever på nytt ett stort och brutalt krig inom sina gränser,
och den attackerande aktören är stormakten Ryssland, som skoningslöst försöker krossa sin granne i söder, Ukraina. Det är svårt att förstå att Ryssland gör detta mot ett fredligt grannland, som står Ryssland så nära när det gäller språk och kultur. Plötsligt är det många länder i Europa som upplever ett möjligt hot i framtiden, och som planerar att stärka sina försvar, däribland Sverige. Även Israel, som länge upprätthållit en dialog med den ryska regimen, agerar nu med största försiktighet för att inte väcka vrede i Kreml.

Rysslands agerande har skrämt upp hela världen, och för den som är bevandrad i Bibelns profetior framkallar det kalla kårar. Är det möjligen Israels fiende Gog, som nu satt sig i rörelse? Gog omtalas i Hesekiel som en härskare längst uppe i norr, Hes. 38:15. Från Israel sett finns inget annat land längst uppe i norr än Ryssland. Profeten Hesekiel beskriver i två hela kapitel Gog och hans allierades anfall på Israel. Låt oss först se vem denne Gog är.

Gog och hans allierade
Första gången Gog nämns i Bibeln är i en släktkrönika om Rubens ättlingar i 1 Krön 5:4. Namnet Gog används i andra bibelställen som en generell titel för en fiende till Guds folk. Gog kan betyda ”stor” eller ”den högste, överste”. I Hesekiel 38 nämns Gog tillsammans med Magog, som är Jafets son, och här berättas också om fursten över Rosh, Mesek och Tubal.

Rosh eller Ros (nämns mer än 600 gånger i det hebreiska GT) är ett adjektiv, som kan översättas med ”hövding” eller ”överhuvud”. En vanlig tolkning är att namnet ”Rosh” i Hesekiel helt enkelt syftar på Ryssland.

Det råder en viss oenighet bland forskare om platserna Mesek och Tubal, även om en del tror att de representerar de forna södra Sovjetstaterna. Men om vi går tillbaka till de bibliska källorna så finner vi att Mesek och Tubal var Jafets söner, 1 Mos. 10:2. De blev stamfäder till två folkgrupper från de assyriska bergen. Den ene blev kallad ”mushki” och den andre ”tubali”. Detta är alltså folkgrupper från Mindre Asien, eller dagens Turkiet. Att dessa namn skulle ha att göra med Moskva och Tobolsk, som en del tolkare menar, verkar osannolikt.

I Hes. 38:5 omnämns perser, nubier och putéer. Perserna är utan tvekan dagens Iran. Det nubiska folket finns i södra Egypten och Sudan. Puteer finns i Libyen och andra delar av Nordafrika. I samma profetia, vers 6, finner vi också Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta Norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig. Gomer var ett folkslag som bodde norr om Svarta havet, där Ukraina ligger idag. De anses även ha erövrat Armenien. Togarma från yttersta norden är det delade meningar om, kanske något folkslag inom det ryska imperiet. Så nämns det att det är många fler med dessa som vill angripa Israel.

När inträffar Gog-kriget? Egentligen är det lätt att placera in kriget i tiden. Hesekiels profetior är av allt att döma ordnade i kronologisk ordning. I kapitel 37 får de ”förtorkade benen liv”, dvs judarna i diasporan återvänder till Israels land. Detta har till stor del redan uppfyllts. I kapitel 40 och de följande kapitlen läser vi sedan om det kommande templet i Jerusalem. Detta ligger i framtiden. Så någon gång mellan Israels återupprättelse och uppförandet av det tredje templet inträffar Gog-kriget, troligen strax före den sista årsveckan.

Gogs fälttåg mot Israel
Hesekiel kapitel 38 handlar om Gogs och hans allierades fälttåg mot Israel. Vad driver Gog att ge sig på Israel? Är det Israels skatter i marken som lockar fram girigheten hos Gog? I alla år har man undrat vad det kan vara som Gog så gärna vill ha, men först i våra dagar klarnar bilden för den som vill se den. De senaste åren har nämligen Israel funnit naturgas och olja i sådan omfattning att det kan jämföras med Saudi-Arabiens. Utvinningen av gasen är redan i full gång och Europa börjar nu intressera sig för att köpa israelisk gas. På grund av Ukraina-kriget har intresset ökat markant, eftersom man inte längre vill förlita sig på Ryssland som leverantör. På samma sätt kan det bli med oljan.
En del tolkare likställer Gog-kriget med Harmagedon-kriget, Upp. 16:14-16. Själv är jag tveksam till den tolkningen. I så fall borde Antikrist och Gog vara samma person. Nej, jag är övertygad om att Gog syftar på Ryssland och dess ledare. Vi ser idag hur Ryssland beskyddar sina bundsförvanter Iran och Syrien. Iran ökar dessutom undan för undan sitt inflytande i Syrien. Gog kommer i ändens tid, alldeles innan Jesus kommer tillbaka igen, att leda en stor här med islamistiska allierade mot Israel. Vad islamisterna vill det vet vi, nämligen att utplåna nationen Israel från jordens yta. Men Gogs motiv kommer enligt Hesekiel att vara girighet. Hes. 38:12
Hes. 38:12: Ty du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser, som nu åter är bebodda, och mot ett folk som har samlats från hednafolken och som nu har boskap och ägodelar, där de bor i landets mitt.

Den israeliska naturgasen är redan big business. Men den israeliska oljan, hur är det med den? Oljeutvinningsprojektet befinner sig i ett tidigt stadium, men dess enorma potential har redan börjat ändra attityden till Israel. Till detta har också Harold Vinegar bidragit. Han är Shells forskningschef. Med sina 32 olika patent har han revolutionerat utvinningen av skifferolja. Vinegar leder nu Israels oljeutvinningsprojekt i Shfela-sänkan mellan Jerusalem och Ashdod.
Attityden till Israel från några europeiska huvudstäder har redan blivit varmare, speciellt de som redan använder israelisk naturgas, och när även oljan börjar flöda kan den vända till något ännu viktigare, som en vilja till samarbete. Europa har all anledning att söka nya leverantörer av olja och gas, när målet är att bli kvitt beroendet av Ryssland. Andra länder i Europa har också skifferolja. De skulle kunna dra stor nytta av ett samarbete med Israel.
Vi kan alltså ana vad som driver Gog till att anfalla Israel. Det står i Hes. 38:4 att Herren ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Detta tyder på att det är Herren som lockar Gog att starta detta fälttåg mot Israel. Med andra ord kommer omständigheterna vara sådana att Gog inte ser något annat val än att starta kriget.

Gogs undergång
Gog verkar inte förstå de ödesdigra konsekvenserna med detta fälttåg. Trots den väldiga hären med trupper från många av länderna runtomkring Israel går han sin undergång till mötes. För Herren själv griper in och låter det regna eld och svavel över Gogs soldater. Jag skall gå till doms med honom med pest och blod. Slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härar och över de många folk som följer honom. Hes. 38:22.
Herren sänder eld över Magog, och över kustländerna. En del tolkar det som ett kärnvapenkrig. Vi ser en liknande beskrivning i Upp. 8:10–11 vid den tredje basunen. Men det handlar inte om kärnvapen utan om den överväldigande kraften i Herrens vrede.
I min nitälskan och min vredes eld försäkrar jag: På den dagen skall det bli en stor jordbävning i Israels land. Då skall de bäva för mig, fiskarna i havet, fåglarna under himlen, djuren på marken och alla människor på jordens yta. Bergen skall slås ner, klipporna störta omkull och alla murar falla till jorden. Jag skall kalla på svärdet mot honom (Gog) på alla mina berg, säger Herren, HERREN. Hes. 38:19-21.
Eftersom detta är Satans försök att för alltid göra sig kvitt förbundsfolket visar Gud, universums skapare, sin vredes eld, som är starkare än alla kärnvapen.

Nu till Hesekiel 39. Gogs armé och de som bor i säkerhet i havsländerna kommer att komma under Herrens dom. Det är inte klart vilka dessa kustländer är. En vanlig tolkning är att förstörelsen kommer att sträcka sig till länderna kring Medelhavet eller till och med till Amerika. Personligen tror jag att förstörelsen kommer att rikta sig mot angriparnas länder och de länder som gett dem sitt stöd. Kanske alla de som har stöttat det anti-israeliska fälttåget; inte minst islamistiska terrororganisationer. Förresten, många av dem som finansierar dessa terrorister lever i de rika städerna i kustområden i Mellanöstern, såsom de i Persiska viken. Dessa människor känner sig trygga på grund av den väldiga armé som kommer att samlas för att genomföra fält-tåget mot Israel. Men Gud kommer inte att tillåta att hans namn blir vanhelgat efter detta krig. Folken ska inse att jag är Herren, den helige i Israel, står det i Hes. 39:7.

När Herren utgjuter sin vrede blir effekten katastrofal för Gogs armé. Det tar sju månader för Israel att rensa upp landet från döda kroppar och förstörd krigsutrustning efter detta krig. I hela sju år kan Israel använda Gogs vapen och krigsmaterial som bränsle och energikälla. T o m renhållande fåglar hjälper till att förtära de döda kropparna. Hes. 39:4.

Gogs gravplats blir i Israel, i de framtågandes dal öster om havet, Hes. 39:11. ”Öster om havet” avser landet öster om Döda havet. Idag är detta land en del av Jordanien. Detta tyder på att Israel kommer att utöka sina gränser i ett krig före Gog-kriget.

Ska vi frukta Gog-kriget? Alla krig är förvisso fruktansvärda, men för Guds folk behöver inte Gog-kriget vara så skrämmande. Det är Gog och hans anhang som borde frukta det, men de kommer inte att förstå att Guds vredesdom hänger över dem. För Israel blir Gog-kriget en vändpunkt. De får se Herren strida för dem. Nu skall jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk, säger Herren i Hes. 39:25. Det verkar också som om Gog-kriget är det krig som för de kvarvarande judarna i diasporan tillbaka till Israel. Och lät inte någon enda bli kvar där står det i Hes. 39:28. Ingen är kvar ute bland hednanationerna, alla är samlade i Israel.

Så händer något fantastiskt: Jag skall inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren, Herren, Hes. 39:29. Det handlar om en andeutgjutelse över hela Israels hus. Herren visar sig för dem. Det är ofattbart underbart! Så vi kan vara säkra på att Herren bär omsorg om sitt folk och för allt till seger. I Uppenbarelseboken kan vi se att det är Jesu egna ord som ligger till grund för det som Johannes uppenbarar. Därför kan vi vara trygga i att Gud har allt under kontroll och han kommer att säkra Israels seger mot Gog i ändetiden.

Men varför finns det bibeltolkare som vill placera Gog-kriget i slutet av tusenårsriket? Ja, det beror helt enkelt på att även Upp. 20:8 talar om Gog och Magog och klart säger att det inträffar när de tusen åren har gått. Min slutsats är då att detta är ett helt annat krig.

Låt oss till sist ta till oss profetians ord i Hes. 39:21. Jag skall uppenbara min härlighet bland hednafolken, så att de alla ser min dom som jag har verkställt. Herrens härlighet ska alltså komma över både Israel och oss som tillhör hednafolken. Det är gott att veta när hans ankomst nalkas. Må vi alla vara redo för Herrens ankomst och för de ödesavgörande händelser som snart kommer att inträffa.

Om den här artikeln

Det här är en artikel med djupgående bibelundervisning.

Artiklar inom denna kategori bedöms ha ett innehåll där förkunskap krävs. Artiklarna passar således för en djupdykning i Bibelns budskap gällande Israel och det judiska folket.

Mer information

Dela vidare

Facebook
Twitter
E-post
Skriv ut