Våra ändamål

I dagsläget förmedlar vi gåvor till 13 spännande och viktiga ändamål

Vi ser det som vår absolut viktigaste uppgift att ta vara på bibelns uppmaning om att välsigna Israel. Detta kan te sig på många olika sätt. Ett utav dessa är att stödja olika projekt som på något sätt kopplar till landet Israel och den judiska befolkningen. Under åren har denna lista vuxit och idag finns vi med och förmedlar gåvor till 13 olika ändamål. Vi presenterar dem här nedan.

Du kan hjälpa till genom att ge en gåva direkt till ett specifikt ändamål. Det gör du genom att klicka på knappen under det ändamål du vill stödja. För betalning med Swish, QR-koder eller bankgiro kan du klicka här.

Arabiska församlingar

Idag samverkar vi med två arabiska kristna församlingar, i Betlehem samt i Nasaret, som har en uttalad positiv attityd gentemot Israel och som skiljer sig från annars vanligt förekommande ersättningsteologiska idéer. Detta är en självskriven hållning helt i enlighet med vår bibelsyn.

Dessa arabiska församlingar förtjänar både respekt och stöd i sitt frimodiga arbete att sprida evangelium och stå för Israel i områden och sammanhang där de möter motstånd som ofta är av hotfull karaktär.
P2362

ARBETE BLAND BARN

Detta projekt omfattar bland annat stöd till barnhem, där vi tillsammans med Keren Hayesod är med i finansieringen. Vårt stöd förmedlas då genom Keren Hayesods svenska del, Förenade Israelinsamlingen. Barnhemmen erbjuder ett totalt omvårdnadsansvar för barn som på grund av missförhållanden inte kan vara kvar i sin uppväxtmiljö.
P1331

biblar och litteratur

I första hand har våra gåvomedel gått till distribution av biblar. Men då den växande messianska rörelsen även inneburit ett ökande behov av annan evangelisk litteratur så har vi på senare år, förutom stöd till Internationella Bibelsällskapet i Israel, gett stöd till bokhandlare och messianska församlingars satsningar som omfattar litteratur. En del av dessa har handlat om biblar och litteratur på ryska.
P1651

GAMLA OCH BEHÖVANDE

Vi förmedlar stöd till olika hjälpverksamheter som messianska församlingar bedriver och i viss utsträckning även till det arbete som bedrivs bland behövande judar i Ukraina, genom organisationen Exodus. Projekt som till exempel Golden Age – stöd och gemenskap för äldre genom den messianska församlingen i Netanya – har också fått vårt stöd.
P1432

ARABISKA SKOLOR

Sedan många år tillbaka stöder vi den kristna arabiska Hoppets Skola i Beit Jala (en ort nära Betlehem). Mitt i sin muslimska omgivning står skolan öppen för en tydlig kristen profil genom att till exempel inleda varje skoldag med en andakt. Hoppets Skola har en stark social profil genom att ta emot elever från ekonomiskt och socialt bristfälliga hemmiljöer. Skolan lägger extra vikt vid att ta emot funktionshindrade barn.
P1221

JUDAR TILL ISRAEL

Stöd till judars hemresa till Israel har varit vårt största och mest uppmärksammade hjälpprojekt allt sedan Sovjetunionens dåvarande ledare Gorbatjov släppte på restriktionerna för Sovjets judar att lämna landet. Detta stöd har till största delen kanaliserats via den judiska internationella organisationen Keren Hayesods svenska avdelning - Förenade Israelinsamlingen. På senare år har även en mindre andel gått till den internationella kristna organisationen Exodus, som bland annat i Ukraina aktivt bistår judar som vill flytta hem till Israel.
P2071

LIVSMEDELSUTDELNING

Under senare år har vi kunnat förmedla ett speciellt stöd till utdelning av livsmedel till behövande i Israel, som inte alltid är ett lätt land att leva i. Israel är ett litet land, som står inför större utmaningar än någon annan nation i världen. Det är ett under att det ändå fungerar så väl, men den sociala och ekonomiska situationen är komplicerad för de som kommit till landet utblottade, sjuka, handikappade och gamla utan pension. Till den kategorin räknas också många av de förintelseöverlevare som finns i Israel.
P2134

MESSIANSKA FÖRSAMLINGAR

Antalet judar som kommit till tro på Jesus som Messias har sedan 1948 växt från några få bönegrupper till ett stort antal expanderande församlingar i Israel. De bedriver även en omfattande social hjälpverksamhet. Vi har genom åren förmedlat gåvor till olika församlingar och deras projekt och ser det som en angelägen uppgift för oss kristna israelvänner.
P1861

MESSIANSKA SKOLOR

I takt med den messianska rörelsens tillväxt finns ett ökande behov av skolor för barn till messiastroende föräldrar, men där även andra barn är välkomna. För närvarande har vi kontakt med, och stöder, en av dessa – Makor HaTikva i Jerusalem.
P2222

UNGA VUXNA

Med målet att nå en yngre generation med bibelns budskap om Israel och det judiska folket - startade vi ett eget projekt: Unga vuxna. Vi har idag några som på deltidsbasis är engagerade med att försöka skapa nya mötesplatser på social medier och via andra kanaler. Även kristna konferenser, musikfestivaler med mera, besöks av "unga vuxnas" representanter med info-material som är anpassad för att nå denna målgrupp.
P5191

SERVICECENTRET ORIT

Sedan 1980 drivs Hotell Orit i Netanya av Israels Vänner/Scandinaviska Servicecentret. Det fungerar som ett servicecenter för skandinaver på besök i Israel, där man kan få tips och stöd av svensktalande personal. Formellt är Orit ett israeliskt företag under lagstiftningen och regelverket som gäller för verksamhet i Israel.

Vi upplever det som oerhört värdefullt att ha anställd personal i Israel. Utöver att vara föreståndare för hotellet blir de också något av våra ”ambassadörer” på plats. De utgör därmed även en länk mellan oss i Sverige och Skandinavien och det israeliska samhället. De gåvor som vi får till Orit bidrar till att bl.a. täcka personalkostnaderna, som omfattar löner och nödvändiga sociala trygghetsförsäkringar.
P2881

SJUKVÅRD

I Israel utvecklas en av världens bästa sjukvård i både statlig och privat regi. Mycket av sjukvården handlar om akutsjukvård av barn och äldre. På grund av terrorism och krig i Israel och omkringliggande länder behövs en spetskompetens om sådan vård. Omvärldshot gör också att man måste stå beredd att hantera och behandla skador från allt ifrån kemiska till biologiska vapen. De gåvomedel vi får till sjukvård går till ”Israels Röda Kors” - Magen David Adom, samt direkt till sjukhus - till exempel Rambamsjukhuset i Haifa.
P1541

TRÄD- OCH VATTENPROJEKT

Redan innan Israel utropades 1948 hade arbetet med att återställa det förödda landet påbörjats genom den sionistiska rörelsen. Den organisation som bildades för att återställa och vårda landet heter Keren Kajemet och grundades redan 1901. Fram till idag har genom Keren Kajemets försorg 250 miljoner träd planterats, vilket till stor del förvandlat det israeliska landskapet. Dessutom arbetar Keren Kajemet med vattenprojekt och även med att skapa och sköta parker, naturreservat och allmän naturvård. Genom gåvor till träd och vattenprojekt genom Israels Vänner kan du vara med och hjälpa oss att visa på ett positivt engagemang från kristna, i bland annat “Svenskskogar” i Israel, där dedikerade plaketter sätts upp.
P1011